共有9778人关注过本帖树形打印

主题:《三字经》注音版(拼音版)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
奇奇玩
  1楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 贴子:1298 积分:19491 威望:0 精华:12 注册:2005/9/19 20:59:42
《三字经》注音版(拼音版)  发贴心情 Post By:2008/9/16 9:58:49

《三字经》注音版(拼音版)

rén zhī chū xìng běn shàn
人 之 初 , 性 本 善。
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
性 相 近 , 习 相 远。
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān
苟 不 教 , 性 乃 迁。
jiào zhī dào guì yǐ zhuān
教 之 道 , 贵 以 专。
xī mèng mǔ zé lín chǔ
昔 孟 母 , 择 邻 处。
zǐ bù xué duàn jī zhù
子 不 学 , 断 机 杼。
dòu yān shān yǒu yì fāng
窦 燕 山 , 有 义 方。

jiào wǔ zǐ míng jù yáng
教 五 子 , 名 俱 扬。
yǎng bú jiào fù zhī guò
养 不 教 , 父 之 过。
jiào bù yán shī zhī duò
教 不 严 , 师 之 惰。
zǐ bù xué fēi suǒ yí
子 不 学 , 非 所 宜。
yòu bù xué lǎo hé wéi
幼 不 学 , 老 何 为。
yù bù zhuó bù chéng qì
玉 不 琢 , 不 成 器。
rén bù xué bù zhī yì
人 不 学 , 不 知 义。
wèi rén zǐ fāng shào shí
为 人 子 , 方 少 时。
qīn shī yǒu xí lǐ yí
亲 师 友 , 习 礼 仪。
xiāng jiǔ líng néng wēn xí
香 九 龄 , 能 温 席。
xiào yú qīn suǒ dāng zhí
孝 于 亲 , 所 当 执。
róng sì suì néng ràng lí
融 四 岁 , 能 让 梨。
tì yú zhǎng yí xiān zhī
弟 于 长 , 宜 先 知。
shǒu xiào tì cì jiàn wén
首 孝 弟 , 次 见 闻。
zhī mǒu shù shí mǒu wén
知 某 数 , 识 某 文。
yī ér shí shí ér bǎi
一 而 十 , 十 而 百。
bǎi ér qiān qiān ér wàn
百 而 千 , 千 而 万。
sān cái zhě tiān dì rén
三 才 者 , 天 地 人。
sān guāng zhě rì yuè xīng
三 光 者 , 日 月 星。
sān gāng zhě jūn chén yì
三 纲 者 , 君 臣 义。
fù zǐ qīn fū fù shùn
父 子 亲 , 夫 妇 顺。
yuē chūn xià yuē qiū dōng
曰 春 夏 , 曰 秋 冬。
cǐ sì shí yùn bù qióng
此 四 时 , 运 不 穷。
yuē nán běi yuē xī dōng
曰 南 北 , 曰 西 东。
cǐ sì fāng yìng hū zhōng
此 四 方 , 应 乎 中。
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ
曰 水 火 , 木 金 土。
cǐ wǔ xíng běn hū shù
此 五 行 , 本 乎 数。
yuē rén yì lǐ zhì xìn
曰 仁 义 , 礼 智 信。
cǐ wǔ cháng bù róng wěn
此 五 常 , 不 容 紊。
dào liáng shū mài shǔ jì
稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。
cǐ liù gǔ rén suǒ shí
此 六 谷 , 人 所 食。
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ
马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。
cǐ liù chù rén suǒ sì
此 六 畜 , 人 所 饲。
yuē xǐ nù yuē āi jù
曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。
ài wù yù qī qíng jù
爱 恶 欲 , 七 情 具。
páo tǔ gé mù shí jīn
匏 土 革 , 木 石 金。
sī yǔ zhú nǎi bā yīn
丝 与 竹, 乃 八 音。
gāo zēng zǔ fù ér shēn
高 曾 祖 , 父 而 身。
shēn ér zǐ zǐ ér sūn
身 而 子 , 子 而 孙。
zì zǐ sūn zhì xuán zēng
自 子 孙 , 至 玄 曾
nǎi jiǔ zú rén zhī lún
乃 九 族 , 人 之 伦。
fù zǐ ēn fū fù cóng
父 子 恩 , 夫 妇 从。
xiōng zé yǒu dì zé gōng
兄 则 友 , 弟 则 恭。
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng
长 幼 序 , 友 与 朋。
jūn zé jìng chén zé zhōng
君 则 敬 , 臣 则 忠。
cǐ shí yì rén suǒ tóng
此 十 义 , 人 所 同。
fán xùn méng xū jiǎng jiū
凡 训 蒙 , 须 讲 究。
xiáng xùn gǔ míng jù dòu
详 训 诂 , 明 句 读。
wéi xué zhě bì yǒu chū
为 学 者 , 必 有 初。
xiǎo xué zhōng zhì sì shū
小 学 终 , 至 四 书。
lún yǔ zhě èr shí piān
论 语 者 , 二 十 篇。
qún dì zǐ jì shàn yán
群 弟 子 , 记 善 言。
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ
孟 子 者 , 七 篇 止。
jiǎng dào dé shuō rén yì
讲 道 德 , 说 仁 义。
zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ
作 中 庸 , 子 思 笔。
zhōng bù piān yōng bú yì
中 不 偏 , 庸 不 易。


zuò dà xué nǎi zēng zǐ
作 大 学 , 乃 曾 子。
zì xiū qí zhì píng zhì
自 修 齐 , 至 平 治。
xiào jīng tōng sì shū shú
孝 经 通 , 四 书 熟。
rú liù jīng shǐ kě dú
如 六 经 , 始 可 读。
shī shū yì lǐ chūn qiū
诗 书 易 , 礼 春 秋。
hào liù jīng dāng jiǎng qiú
号 六 经 , 当 讲 求。
yǒu làn shān yǒu guī cáng
有 连 山 , 有 归 藏。
yǒu zhōu yì sān yì xiáng
有 周 易 , 三 易 详。
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào
有 典 谟 , 有 训 诰。
yǒu shì mìng shū zhī ào
有 誓 命 , 书 之 奥。
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ
我 周 公 , 作 周 礼。
zhù liù guān cún zhì tǐ
著 六 官 , 存 治 体。
dà xiǎo dài zhù lǐ jì
大 小 戴 , 注 礼 记。
shù shèng yán lǐ yuè bèi
述 圣 言 , 礼 乐 备。
yuē guó fēng yuē yǎ sòng
曰 国 风 , 曰 雅 颂。
hào sì shī dāng fěng yǒng
号 四 诗 , 当 讽 咏。
shī jì wáng chūn qiū zuò
诗 既 亡 , 春 秋 作。
yù bāo biǎn bié shàn è
寓 褒 贬 , 别 善 恶。
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng
三 传 者 , 有 公 羊。
yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
有 左 氏 , 有 谷 梁。
jīng jì míng fāng dú zǐ
经 既 明 , 方 读 子。
cuō qí yào jì qí shì
撮 其 要 , 记 其 事。
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng
五 子 者 有 荀 扬。
wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
文 中 子 , 及 老 庄。
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ
经 子 通 , 读 诸 史。
kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
考 世 系 , 知 终 始。
zì xī nóng zhì huáng dì
自 羲 农 , 至 黄 帝。
hào sān huáng jū shàng shì
号 三 皇 , 居 上 世。
táng yǒu yú hào èr dì
唐 有 虞 , 号 二 帝。
xiāng yī xùn chēng shèng shì
相 揖 逊 , 称 盛 世。
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng
夏 有 禹 , 商 有 汤。
zhōu wén wǔ chēng sān wáng
周 文 武 , 称 三 王。
xià chuán zǐ jiā tiān xià
夏 传 子 , 家 天 下。
sì bǎi zǎi qiān xià shè
四 百 载 , 迁 夏 社。
tāng fá xià guó hào shāng
汤 伐 夏 , 国 号 商。
liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
六 百 载 , 至 纣 亡。
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu
周 武 王 , 始 诛 纣。
bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
八 百 载 , 最 长 久。
zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì
周 辙 东 , 王 纲 坠。
Chěng gān gē shàng yóu shuì
逞 干 戈 , 尚 游 说。
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó
始 春 秋 , 终 战 国。
wǔ bà qiáng qī xióng chū
五 霸 强 , 七 雄 出。
yíng qín shì shǐ jiān bìng
嬴 秦 氏 , 始 兼 并。
chuán èr shì chǔ hàn zhēng
传 二 世 , 楚 汉 争。
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn
高 祖 兴 , 汉 业 建。
zhì xiào ping wáng mǎng cuàn
至 孝 平 , 王 莽 篡。
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn
光 武 兴 , 为 东 汉。
sì bǎi nián zhōng yú xiàn
四 百 年 , 终 于 献。
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng
魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。
hào sān guó qì liǎng jìn
号 三 国 , 迄 两 晋。
song qí jì liáng chén chéng
宋 齐 继 , 梁 陈 承。
wéi nán cháo dū jīn líng
为 南 朝 , 都 金 陵。
běi yuán wèi fēn dōng xi
北 元 魏 , 分 东 西。
yǔ wén zhōu yǔ gāo qí
宇 文 周 , 与 高 齐。
dài zhì suí yì tǔ yǔ
迨 至 隋 , 一 土 宇。
bú zài chuan shī tǒng xù
不 再 传 , 失 统 绪。
táng gāo zǔ qǐ yì shī
唐 高 祖 , 起 义 师。
chú suí luàn chuàng guó jī
除 隋 乱 , 创 国 基。
èr shí chuán sān bǎi zǎi
二 十 传 , 三 百 载。
liáng miè zhī guó nǎi gǎi
梁 灭 之 , 国 乃 改。
liáng táng jìn jí hàn zhōu
梁 唐 晋 , 及 汉 周。
chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
称 五 代 , 皆 有 由。
yán sòng xīng shòu zhōu shàn
炎 宋 兴 , 受 周 禅。
shí bā chuán nán běi hùn
十 八 传 , 南 北 混。
liáo yǔ jīn dì hào fēn
辽 与 金 , 帝 号 纷。
dài miè liáo sòng yóu cún
迨 灭 辽 , 宋 犹 存。
zhì yuán xīng jīn xù xiē
至 元 兴 , 金 绪

zhì yuán xīng jīn xù xiē
至 元 兴 , 金 绪 歇。
yǒu sòng shì yì tong miè
有 宋 世 , 一 同 灭。
bìng zhōng guó jiān róng dí
并 中 国 , 兼 戎 狄。
míng tài zǔ jiǔ qīn shī
明 太 祖 , 久 亲 师。
chuán jiàn wén fāng sì sì
传 建 文 , 方 四 祀。
qiān běi jīng yǒng lè sì
迁 北 京 , 永 乐 嗣。
dài chóng zhēn méi shān shì
迨 崇 祯 , 煤 山 逝。
qīng tài zǔ yīng jǐng mìng
清 太 祖 , 膺 景 命。
jìng sì fāng kè dà dìng
靖 四 方 , 克 大 定。
zhì xuān tǒng nǎi dà tóng
至 宣 统 , 乃 大 同。
shí èr shì qīng zuò zhōng
十 二 世 , 清 祚 终。
dú shǐ zhě kǎo shí lù
读 史 者 , 考 实 录。
tōng gǔ jīn ruò qīn mù
通 古 今 , 若 亲 目。
kǒu ér song xīn ér wéi
口 而 诵 , 心 而 维。
cháo yú sī xī yú sī
朝 于 斯 , 夕 于 斯。
xī zhòng ní shī xiàng tuó
昔 仲 尼 , 师 项 橐。
gǔ shèng xián shàng qín xué
古 圣 贤 , 尚 勤 学。
zhào zhōng ling dú lǔ lún
赵 中 令 , 读 鲁 论。
bǐ jì shì xué qiě qín
彼 既 仕 , 学 且 勤。
pī pú biān xiāo zhú jiǎn
披 蒲 编 , 削 竹 简。
bǐ wú shū qiě zhī miǎn
彼 无 书 , 且 知 勉。
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ
头 悬 梁 , 锥 刺 股。
bǐ bú jiào zì qín kǔ
彼 不 教 , 自 勤 苦。
rú náng yíng rú yìng xuě
如 囊 萤 , 如 映 雪。
jiā suī pín xué bú chuò
家 虽 贫 , 学 不 辍。
rú fù xīn rú guà jiǎo
如 负 薪 , 如 挂 角。
shēn suī láo yóu kǔ zhuó
身 虽 劳 , 犹 苦 卓。
sū lǎo quán èr shí qī
苏 老 泉 , 二 十 七。
shǐ fā fèn dú shū jí
始 发 奋 , 读 书 籍。
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí
彼 既 老 , 犹 悔 迟。
ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
尔 小 生 , 宜 早 思。
ruò liáng hào bā shí èr
若 梁 灏 , 八 十 二。
duì dà tíng kuí duō shì
对 大 廷 , 魁 多 士。
bǐ jì chéng zhòng chēng yì
彼 既 成 , 众 称 异。
ěr xiǎo shēng yí lì zhì
尔 小 生 , 宜 立 志。
yíng bā suì néng yǒng shī
莹 八 岁 , 能 咏 诗。
mì qī suì néng fù qí
泌 七 岁 , 能 赋 棋。
bǐ yǐng wù rén chēng qí
彼 颖 悟 , 人 称 奇。
ěr yòu xué dāng xiào zhī
尔 幼 学 , 当 效 之。
cài wén jī néng biàn qín
蔡 文 姬 , 能 辨 琴。
xiè dào yùn néng yǒng yín
谢 道 韫 , 能 咏 吟。
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn
彼 女 子 , 且 聪 敏。
ěr nán zǐ dāng zì jǐng
尔 男 子 , 当 自 警。
táng liú yàn fāng qī suì
唐 刘 晏 , 方 七 岁。
jǔ shén tóng zuò zhèng zì
举 神 童 , 作 正 字。
bǐ suī yòu shēn yǐ shì
彼 虽 幼 , 身 已 仕。
ěr yòu xué miǎn ér zhì
尔 幼 学 , 勉 而 致。
yǒu wéi zhě yì ruò shì
有 为 者 , 亦 若 是。
quǎn shǒu yè jī sī chén
犬 守 夜 , 鸡 司 晨。
gǒu bù xué hé wéi rén
苟 不 学 , 曷 为 人。
cán tǔ sī fēng niàng mì
蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。
rén bù xué bù rú wù
人 不 学 , 不 如 物。
yòu ér xué zhuàng ér xíng
幼 而 学 , 壮 而 行。
shàng zhì jūn xià zé mín
上 致 君 , 下 泽 民。
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ
扬 名 声 , 显 父 母。
guāng yú qián yù yú hòu
光 于 前 , 裕 于 后。
rén yí zǐ jīn mǎn yíng
人 遗 子 , 金 满 赢。
wǒ jiào zǐ wéi yì jīng
我 教 子 , 惟 一 经。
qín yǒu gōng xì wú yì
勤 有 功 , 戏 无 益。
jiè zhī zāi yí miǎn lì
戒 之 哉 , 宜 勉 力。

[此贴子已经被作者于2008-9-16 10:03:39编辑过]

  支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
j8888j
  2楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:注册用户 贴子:12 积分:138 威望:0 精华:0 注册:2008/11/18 17:57:09
  发贴心情 Post By:2008/11/18 17:59:47

确实不错,有很多动画片、光盘软件等图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看

  支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hirqcn
  3楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:注册用户 贴子:41 积分:385 威望:0 精华:0 注册:2009/2/10 12:08:17
GOGOGO  发贴心情 Post By:2009/2/16 12:26:58

如LZ所言,这年头要怎么过啊...

  支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
underbider
  4楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:注册用户 贴子:2 积分:70 威望:0 精华:0 注册:2011/4/30 22:50:59
  发贴心情 Post By:2011/4/30 22:55:59

谢谢LZ分享分享

  支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部

返回版面帖子列表

《三字经》注音版(拼音版)签名